Salgsbetingelser

 Salgs- og leveringsbetingelser

 

1 TILBUD

Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når VEST SUPPLY’s ordrebekreftelse foreligger.

2 LEVERING OG RISIKOOVERGANG

Leveringssted er VEST SUPPLY’s eget lager, hvis ikke annet leveringssted er avtalt. Risikoen går over på kjøperen når gjenstanden er opplesset for transport fra VEST SUPPLY’s lager.

3 SALGSPANT

VEST SUPPLY forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for sine tilgodehavender inntil disse, inkludert eventuelle renter og omkostninger er fullt ut betalt. Aksept, sjekk eller gjeldsdokument anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet. VEST SUPPLY har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake dersom kjøperen misligholder sin betalingsplikt.

4 PRISBEREGNING

Alle priser er å forstå ekskl. merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter. I tilfeller hvor pris ikke er avtalt, skal leveringsdagens pris gjelde. Er pris avtalt, tas det for importerte varer forbehold om tillegg dersom valutakursen på leveringstidspunktet overstiger kursen på prisfastsettelses-tidspunktet med mer enn 2 %. Innsigelse mot fakturaen må meddeles VEST SUPPLY innen 10 dager etter mottak av faktura.

5 BETALINGSBETINGELSER

Kontant ved varelevering med mindre annet fremgår av skriftlig avtale.

6 LEVERINGSTID

Oppgitt leveringstid er veiledende hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt. Det tas forbehold om mellomsalg.

7 ERSTATNING OG HEVING VED FORSINKET LEVERING.

For oversittelse av veiledende leveringstid betales ingen form for erstatning. Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelsen ikke kan tilskrives kjøpers forhold, kan kjøperen kreve en konvensjonalbot på 0,5% for hver hele ukes forsinkelse, dog maksimalt 5% regnet av kjøpesummen(eks mva) for den forsinkede delen av leveransen. Konvensjonalbot ytes kun dersom kjøper kan dokumentere at forsinkelsen har medført et økonomisk tap. Er forsinkelsen vesentlig kan kjøper heve kjøpet.

8 KJØPERENS PLIKT TIL Å MOTTA SALGSGJENSTANDEN

Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Selv om kjøperen unnlater å motta leveringsklar salgsgjenstand når leveringstiden er inne, eller levering for øvrig ikke kan skje som følge av forhold på kjøperens side, er kjøperen likevel forpliktet til å betale som om salgsgjenstanden hadde vært levert. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan VEST SUPPLY heve kjøpet og kreve erstatning. For øvrig gjelder bestemmelsene i kjøpsloven §§ 72, 73 (1) og 74–78. VEST SUPPLY forbeholder seg også retten til å fakturere lagerleie dersom kjøper ikke kan motta bestilte varer til avtalt tid.

9 FORCE MAJEURE

VEST SUPPLY`s ansvar bortfaller dersom forsinkelsen skyldes en leveringshindring som VEST SUPPLY ikke med rimelige midler kunne unngå. Inntreffer slike leveringshindringer, forlenges leveringstiden med den tid hindringen varer. Ved lengre varighet kan avtalen heves av en part når fortsatt bundethet vil virke urimelig. Dersom en av partene ønsker å benytte seg av dette punkt, må det uten unntak gjøres skriftlig.

10 REKLAMASJON OVER MANGLER

Kjøperen plikter å undersøke varen for eventuelle transportskader eller mangler ved mottak. Mangler som er eller burde vært oppdaget, kan bare påberopes hvis reklamasjon er kommet frem til VEST SUPPLY skriftlig innen 3 dager fra levering. Mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og tatt i bruk, kan påberopes dersom reklamasjon skjer innen 3 dager etter at mangelen er eller burde vært konstatert. Kjøperens rett til å påberope mangel bortfaller dersom mangelen skyldes at bruk eller oppbevaring av gjenstanden ikke har vært i henhold til bruksanvisning eller andre instruksjoner, og betinger at periodisk vedlikehold er utført i henhold til rette prosedyrer. Kjøperens rett til å påberope mangel bortfaller også dersom en mangel blir reparert eller salgsgjenstanden blir forandret av andre enn VEST SUPPLY uten VEST SUPPLY's samtykke.

11 RETTING AV MANGLER

Forutsatt gyldig reklamasjon har kjøperen krav på at VEST SUPPLY retter mangelen innen rimelig tid. Er mangelen av en slik art at kjøperen selv kan reparere den, har VEST SUPPLY oppfylt sine forpliktelser når de sender kjøperen den eller de deler som er nødvendige. Defekte deler skal sendes VEST SUPPLY så snart mangelen er oppdaget. Hvis retting mest økonomisk kan skje hos VEST SUPPLY, kan VEST SUPPLY kreve at kjøperen medvirker til transport av salgsgjenstanden til VEST SUPPLY’ verksted. Nødvendige transportomkostninger bæres av VEST SUPPLY. VEST SUPPLY har under enhver omstendighet oppfylt sine forpliktelser dersom de etter sitt valg og på sin bekostning foretar omlevering av ny, mangelfri salgsgjenstand.

12 KJØPERENS HEVNINGSRETT VED MANGELFULL LEVERING

Dersom VEST SUPPLY avhjelper en mangel innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Et eventuelt krav om å heve kjøpet må fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil bli avhjulpet innen rimelig tid.

Hvis kjøperen hever kjøpet, kan han kreve kjøpesummen tilbake uten tillegg av renter mot å stille salgsgjenstanden til VEST SUPPLY's disposisjon i sitt lokale. Hvis salgsgjenstanden har vært i bruk, skal VEST SUPPLY godskrives vanlig leie.

13 ANSVARSBEGRENSNING

VEST SUPPLY plikter ikke å betale noen form for erstatning eller yte prisavslag hvis en kontraktsmessig mangel blir avhjulpet (jfr. pkt. 13) eller hvis kjøperen har tapt sin rett til å heve kjøpet. VEST SUPPLY er ikke i noe tilfelle pliktet til å erstatte produksjonstap eller andre indirekte tap eller skader. Erstatningskrav er under enhver omstendighet begrenset til 5 % av salgsgjenstandens pris opp til

kr. 100.000,- og 2,5 % av overskytende beløp. Bestemmelsene i dette punktet trer i stedet for kjøpslovens § 40 og 67-69. Utgifter kjøper har hatt til å la andre enn VEST SUPPLY foreta reparasjoner o.l. på det solgte, kan ikke kreves erstattet.

14 PRODUKTANSVAR

Dersom bruken av salgsgjenstanden volder skade på person, bærer VEST SUPPLY ansvaret hvis skade har årsak i uaktsomthet fra VEST SUPPLY’s side. For skader som salgsgjenstanden eller bruken av den volder på formuesgoder, derunder råvarer eller halvfabrikata som bearbeides av salgsgjenstanden, svarer VEST SUPPLY ikke erstatning.

VEST SUPPLY's produktansvar følger av Produktansvarsloven, likevel slik at VEST SUPPLYs` ansvar er begrenset oppad til en million kroner pr. skadetilfelle.

15 RETUR

Eventuell retur av salgsgjenstanden og godtgjørelse for denne kan kun skje etter skriftlig avtale med VEST SUPPLY, og skjer for kjøpers regning og risiko.

Varer som returneres må være i samme stand som da de ble levert fra VEST SUPPLY, i originalemballasje der dette er benyttet, og kurant for VEST SUPPLY. Kjemiske, temperatursensitive produkter eller andre produkter som er datomerket tas ikke i retur.

Varer av samme type skal være sortert og pakket på samme måte som da de ble levert fra VEST SUPPLY; ellers belastes kjøper for evt. merarbeid som VEST SUPPLY blir påført. Alle frakter i forbindelse med returer, betales av kjøper.

Godkjent retur krediteres med opprinnelig fakturapris (minus event. rabatt) minus 20 % returgebyr. Retur med samlet verdi under kr. 400,- etter returdagens pris krediteres ikke. Hvis returen skyldes feil VEST SUPPLY er ansvarlig for, krediteres fakturabeløp uten fradrag.

16 PERSONOPPLYSNINGER

VEST SUPPLY er ansvarlig for håndteringen av de personopplysninger som kjøper gir igjennom å registrere seg som firmakunde og/eller handle online eller gjennom telefon/e-post/fax/brev. Gjennom dette godkjenner kjøper at VEST SUPPLY lagrer og bruker disse opplysningene som forutsatt.

 17 TVISTER

Enhver tvist mellom VEST SUPPLY og kjøper knyttet til innholdet i overstående salgs- og leveringsbetingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til disse, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Nordmøre Tingrett som verneting.